Posteado por: Cucha Independentista | 1 junio 2009

Chobenalla apoya y pide el voto para la candidatura Iniciativa Internacionalista – La Solidaridad entre los Pueblos

 

 

(Aragonés )

CHOBENALLA ARAGONESISTA manifiesta o suyo refirme á la candidatura d’INIZIATIBA INTERNAZIONALISTA-A SOLIDARIDAT ENTRE OS PUEBLOS que s’arrechuntará á las eleuzions europeyas d’o benién 7 de chunio.

Desanimamos que Iniziatiba Internazionalista ripresenta os ideyals esfenditos per Chobenalla. Sozialismo, independenzia, feminismo, ecoloxismo, liberazión secsual. Con ista candidatura internazionalista os reboluzionarios de cuchas mos refirmamos en os nuestros ideyals que mos premitan abanzar enta una soziedat sozialista y sin de menas, de pueblos libres, en cordinazión con collas reboluzionarias e independentistas d’o repui d’o estato espanyol.

Desanimamos positiba la creyazión de iste proyeuto t’abanzar enta os nuestros ochetibos puliticos. Creyemos que ista chunta fraternal entre os nuestros chirmans de mena d’o repui de pueblos d’o estato espanyol ye un trango más, entadebán, ta resistir á la bastida capitalista, asasín de pueblos, e opresor de treballadors que mos han lebato á l’autual setugazión de crisis economica e sozial.

A luita per a distribuzión d’a riqueza, per a independenzia pulitica d’Aragón y de toz os pueblos sosmesos d’o mundo, per una democrazia partezipatiba e popular, per a chestión obrera d’a produzión como alternatiba á la crisis capitalista, per a esfensa sin conzesions d’o nuestro entorno natural: Per l’ature de totas as obras de incheniería con efeutos meyoambientals grabes (trescole d’a Güerba, entibo de Mularroya, Mina de Borobia, Gran Scala, Remetidas en o Perineu con a colaborazión de Ibercaja e d’o corrompito gubierno d’Aragón (PSOE-PAR), per una pulitica de chenero an a muller se trobe en una igualdat reyal con l’ombre, en a que pueda estar duenya d’o suyo cuerpo, por a esfensa d’as luengas minorizatas d’Aragón, aragonés e catalán, per a suya normalizazión e per o dreito d’os suyos fablans á emplegar-las en as enstituzions publicas, per a esfensa d’a cultura popular, cuentra o canon, per una educazión democratica, popular e de calidat, contra o Plan Bolonia, per a recuperazión dinna d’a nuestra memoria como pueblo, per a dinnidat e os dreitos d’as minorías secsuals, per una Europa d’os pueblos e os treballadors, y no pas d’os estatos y o libre mercato. Per tot ixo manifestamos o nuestro refirme á la candidatura INIZIATIBA INTERNAZIONALISTA-A SOLIDARIDAT ENTRE OS PUEBLOS.

Sin dembargo, y á penar d’a creminalizazión contra II-SP parata per os poders fauticos d’o estato espanyol y, esbelluzata per os suyos meyos de comunicazión de masas, Iniziatiba Internazionalita será en as beniens eleuzions europeyas. Como queda dito no i será per mirar un escanyo dende an se custione dende a radiz a Europa d’o capital, ni per fer bistera l’alternatiba á ista bastida, á iste estato en o que se mezclan os repuis d’o faxismo franquista y l’autoritarismo de nuebo sello d’a Europa protexita y a Espanya garchola de pueblos. No ye per ixo –que no serba poquet, y per ixo l’Estato, enriste- que II será en as beniens eleuzions, sino per dos motibos muito más importans; o primer, ta crebar a cadena de silenzio e proclamar a solidaridat entre os pueblos que amán estié de estar enronata por as lais de partitos e prozesos bergoñosos como lo 18/98. Y segundo, y más importán, ta fer beyer as contradizions d’una bastida zircunduzita, que no repleca un prozeso eleutoral –per radito que siga ixe recurso- sin que o partito de tocadura pueda chustificar a marguinazión y a ilegalizazión d’@s reboluzionari@s, d’@s cretic@s, d’@s treballadoras. Per ixo, agora más que nunca, dende Chobenalla queremos fer una clamadura á tota la soziedat aragonesa, espezialmén á la chobentú conszién, ta que refirme ista candidatura.

Con os oprimitos, contra os opresors. Per a solidaridat entre os pueblos.

Bota ta fer camín enta un poder obrero y popular. Bota por o sozialismo, por a independenzia d´os pueblos y nazions oprimitas.

BOTA INIZIATIBA INTERNAZIONALISTA !!
Chobenalla Aragonesista
 
 

 

 

_________________________________________________

 

(Catalán)

CHOBENALLA ARAGONESISTA manifesta el seu recolzament a la candidatura d’INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES que concorrerà a les eleccions europees del pròxim 7 de juny.

Considerem que Iniciativa Internacionalista representa els ideals defensats por Chobenalla. Socialisme, independència, feminisme, ecologisme, alliberació sexual. Amb aquesta candidatura internacionalista, els revolucionaris d’esquerres ens reafirmem en els nostres ideals que ens permeten avançar cap a una societat socialista i sense classes, de pobles lliures, en coordinació amb grups revolucionaris i independentistes de la resta de l’estat espanyol.

Considerem positiva la creació d’aquest projecte per avançar cap als nostres objectius polítics. Creiem que aquesta unió fraternal entre els nostres germans de classe de la resta de pobles de l’estat espanyol és un pas més, endavant, per a plantar cara al sistema capitalista, assassí de pobles, i opressor de treballadors que ens ha portat a l’actual situació de crisi econòmica i social.

La lluita pel repartiment de la riquesa, per la independència política d’Aragó i de tots els pobles oprimits del món, per una democràcia participativa i popular, per la gestió obrera de la producció com alternativa a la crisi capitalista, per la defensa sense concessions del nostre entorn natural: Por la paralització de totes les obres d’enginyeria amb repercussions mediambientals greus (transvasament del Huerva, pantà de Mularroya, Mina de Borobia, Gran Scala, agressions als Pirineus amb la col·laboració d’Ibercaja i del govern corrupte d’Aragó PSOE-PAR), per una política de gènere on la dona es trobi amb una equiparació real amb l’home, en la qual pugui ser mestressa del seu cos, per la defensa de les llengües minoritzades d’Aragó, aragonès i català, per la seva normalització i pel dret dels seus parlants a utilitzar-la en els organismes públics, per la defensa de la cultura popular, contra el cànon, per una educació democràtica, popular i de qualitat, contra el pla Bolonya, per una recuperació digna de la nostra memòria com a poble, por la dignitat i els drets de las minories sexuals, per una Europa dels pobles i els treballadors, i no dels estats i el lliure mercat. Por tot plegat manifestem el nostre recolzament a la candidatura INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES.

Tot i la criminalització contra II-SP orquestrada pels poders fàctics de l’estat espanyol i alimentada pels seus mitjans de comunicació de masses, Iniciativa Internacionalista estarà en les pròximes eleccions europees. Com ja s’ha dit, no serà per buscar un escó des d’on es qüestioni des de l’arrel l’Europa del capital, ni per visualitzar l’alternativa a aquest sistema, a aquest estat en el qual s’entremesclen les restes del feixisme franquista i l’autoritarisme de la nova Europa blindada i de l’Espanya presó de pobles. No és per això -que no seria poc, i és la raó per la qual l’Estat, ataca- que II estarà en les pròximes eleccions, sinó per dos motius molt més importants; primer, per a trencar la cadena del silenci i proclamar la solidaritat entre els pobles que a prop ha estat de ser fulminada per les lleis de partits i processos vergonyosos como el 18/98. I segon, i més important, per a posar de manifest les contradiccions d’un sistema obsolet, que no entén un procés electoral – tot i que aquest recurs sigui escàs- sense que el partit de torn pugui esgrimir la marginació i la il·legalització de l@s revolucionàri@s, de l@s crítiq@s, de l@s treballador@s. Por tot plegat, ara més que mai, des de Chobenalla volem fer una crida a tota la societat aragonesa, en especial a la joventut conscient, per a que recolzin aquesta candidatura.

Amb els oprimits, contra els opressors. Per la solidaritat entre els pobles

Bota ta fer camín enta un poder obrero y popular. Bota por o sozialismo, por a independenzia d´os pueblos y nazions oprimitas.

BOTA INICIATIVA INTERNAZIONALISTA
Chobenalla Aragonesista
 
 

 

 

_____________________________________

 

(Castellano)

CHOBENALLA ARAGONESISTA manifiesta su apoyo a la candidatura de INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS que concurrirá a las elecciones europeas del proximo 7 de junio.

Consideramos que Iniciativa Internacionalista representa los ideales defendidos por Chobenalla. Socialismo, independencia, feminismo, ecologismo, liberación sexual. Con esta candidatura internacionalista los revolucionarios de izquierdas nos reafirmamos en nuestros ideales que nos permiten avanzar hacia una sociedad socialista y sin clases, de pueblos libres, en coordinación con grupos revolucionarios e independentistas del resto del estado español.

Consideramos positiva la creación de este proyecto para avanzar hacia nuestros objetivos políticos. Creemos que esta unión fraternal entre nuestros hermanos de clase del resto de pueblos del estado español es un paso más, entadebán, para plantar cara al sistema capitalista, asesino de pueblos, y opresor de trabajadores que nos ha llevado a la actual situación de crisis económica y social.

La lucha por el reparto de riqueza, por la independencia política de Aragón y de todos los pueblos oprimidos del mundo, por una democracia participativa y popular, por la gestión obrera de la producción como alternativa a la crisis capitalista, por la defensa sin concesiones de nuestro entorno natural: Por la paralización de todas las obras de ingenieria con repercusiones medioambientales graves (trasvase del Huerva, pantano de Mularroya, Mina de Borobia, Gran Scala, Agresiones en el Pirineo con la colaboración de Ibercaja y del corrupto gobierno de Aragón PSOE-PAR), por una política de género donde la mujer se encuentre en una equiparación real con el hombre, en la que pueda ser dueña de su cuerpo, por la defensa de las lenguas minorizadas de Aragón, aragonés y catalán, por su normalización y por el derecho de sus hablantes a emplearlas en los organismo públicos, por la defensa de la cultura popular, contra el cánon, por una educación democrática, popular y de calidad, contra el plan Bolonia, por una recuperación digna de nuestra memoria como pueblo, por la dignidad y los derechos de las minorias sexuales, por una Europa de los pueblos y los trabajadores, y no de los estados y el libre mercado. Por todo ello manifetamos nuestro apoyo a la candidatura INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS.

Sin embargo, y a pesar de la criminalización contra II-SP orquestada por los poderes fácticos del estado español y auspiciada por sus medios de comunicación de masas, Iniciativa Internacionalista estará en la próximas elecciones europeas. Como queda dicho no será por buscar un escaño desde donde se cuestione desde la raiz la Europa del capital, ni por visibilizar la alternativa a este sistema, a este estado en los que se entremezclan los restos del fascismo franquista y el autoritarismo de nuevo cuño de la Europa blindada y la España carcel de pueblos. No es por eso -que no sería poco, y por eso el Estado, ataca- que II estará en las próximas elecciones, sino por dos motivos mucho más importantes; primero, para romper la cadena del silencio y proclamar la solidaridad entre los pueblos que cerca estuvo de ser cercenada por las leyes de partidos y procesos vergonzosos como el 18/98. Y segundo, y más importante, para poner de manifiesto las contradicciones de un sistema obsoleto, que no entiende un proceso electoral – por escaso que sea ese recurso- sin que el partido del turno pueda esgrimir la marginación y la ilegalización de l@s revolucionari@s, de l@s crític@s, de l@s trabajador@s. Por ello, ahora más que nunca, desde Chobenalla queremos hacer un llamamiento a toda la sociedd aragonesa, en especial a la juventud consciente, para que apoyen esta candidatura.

Con los oprimidos, contra los opresores. Por la solidaridad entre los pueblos

Bota ta fer camín enta un poder obrero y popular. Bota por o sozialismo, por a independenzia d´os pueblos y nazions oprimitas.

BOTA INICIATIVA INTERNAZIONALISTA
Chobenalla Aragonesista
 
 

 

 

 

Anuncios

Responses

  1. […] El post original […]


Categorías

A %d blogueros les gusta esto: